4 ?ng d?ng Blockchain làm nên s? khác bi?t cho doanh nghi?p | Huy Nguy?n KardiaChain

BLOCKCHAIN , 4 ?ng d?ng Blockchain làm nên s? khác bi?t cho doanh nghi?p | Huy Nguy?n KardiaChain , , 2msxYGOKlI0 , https://www.youtube.com/watch?v=2msxYGOKlI0

BITMAIN AntMiner;WhatsMiner;Goldshell;Avalon Miner;INNOSILICON;iPollo etc.

Cryptocurrency Miner Distribution Center-

BUY NOW CLICK HERE –

http://miner.ccwto.net

E-mail: ccwto.net@gmail.com 

WhatsApp: +86 18652531708

https://i.ytimg.com/vi/2msxYGOKlI0/hqdefault.jpg , 33827 , 5.00 , Công ngh? blockchain là chi?c “chìa khóa” cho bài toán s? hóa c?a các doanh nghi?p. Tuy nhiên, làm sao ?? ?ng d?ng hi?u qu? công ngh? này? Li?u, blockchain có thích h?p v?i t?t c? mô hình doanh nghi?p?

Trong t?p m?i nh?t c?a Vietnam Entrepreneurs, chúng tôi vinh h?nh ???c trò chuy?n cùng anh Huy Nguy?n, CEO/Co-founder c?a Kardia Chain, m?t trong nh?ng ng??i tiên phong trong vi?c phát tri?n công ngh? blockchain t?i Vi?t Nam v? 4 ?ng d?ng quan tr?ng c?a blockchain, giúp doanh nghi?p t?o nên s? khác bi?t trên th? tr??ng.

Ch??ng trình ???c ??ng hành b?i Circo – coworking space, không gian làm vi?c linh ho?t dành cho m?i doanh nghi?p.

00:00 – Blockchain là gì? Blockchain mang l?i nh?ng gì cho doanh nghi?p?
08:50 – “Nguy” và “C?” c?a doanh nghi?p khi ?ng d?ng công ngh? Blockchain
13:16 – Tính pháp lý trong vi?c ?ng d?ng công ngh? Blockchain
20:12 – “C?n sóng” Blockchain, t? duy ?ám ?ông và “mùa xuân” c?a doanh nghi?p chân chính
24:13 – Nhu c?u v? ??i ng? nhân s? IT trong Blockchain
26:03 – Gi?i pháp cho các doanh nghi?p b??c ??u ?ng d?ng công ngh? Blockchain
30:05 – Blockchain không ch? d?ng l?i ? Bitcoin!
34:06 – 3 l?nh v?c s? d?n ??u nh? ?ng d?ng công ngh? Blockchain
39:45 – Chuy?n ??i s? có ph?i là “Blockchain hóa”?
41:48 – Hybrid Blockchain Solution
44:57 – Ph? c?p hóa Blockchain cho doanh nghi?p: T? duy hay K? thu?t?
48:32 – Ti?m n?ng phát tri?n Blockchain t?i Vi?t Nam: Thiên th?i – ??a l?i – Nhân hòa

#vietsuccess #kardiachain #blockchain #ungdung
? ??ng ký kênh ?? không b? l? nh?ng videos m?i nh?t c?a kênh VIETSUCCESS nhé
? Subscribe: http://bit.ly/subscribe-TQKS
———————————–
VIETSUCCESS Channel
Produced by KAT MEDIA
Email: team@katmedia.vn

Các b?n có th? nghe ch??ng trình trên các n?n t?ng Podcast:
The Quoc Khanh Show
? Apple Podcast: https://apple.co/2REjYFm
? Spotify: https://spoti.fi/3v5Dpo9
? Google Podcast: https://bit.ly/2Tcv30S

Money360
? Apple Podcast: https://apple.co/3xeADOO
? Spotify: https://spoti.fi/3x8Fu4c
? Google Podcast: https://bit.ly/3cxQ9gT

Vietnam Entrepreneurs
? Apple Podcast: https://apple.co/3v9tIFr
? Spotify: https://spoti.fi/3x311LI
? Google Podcast: https://bit.ly/3isDoYZ

Tìm
? Apple Podcast: https://apple.co/3lLfQjG
? Spotify: https://spoti.fi/37uDjgE
? Google Podcast: https://bit.ly/3ivyLgc

CAFE B?T ??NG S?N
? Apple Podcast: https://apple.co/3HO8CUz
? Spotify: https://spoti.fi/3nNMguc

The Present
? Apple Podcast: https://apple.co/3FMfzUr
? Spotify: https://spoti.fi/3kYYQoT
? Google Podcast: https://bit.ly/3cG6G22
———————————–
© B?n quy?n thu?c v? VIETSUCCESS – Vui lòng không REUP ©
#vietsuccess #thequockhanhshow , 1637758813 , 2021-11-24 13:00:13 , 00:52:25 , UCOOTS5_XB9m4G5yH8nv5P6Q , VIETSUCCESS , 1196 , , the quoc khanh show,quoc khanh show,qu?c khánh show,quoc khanh,qu?c khánh,vietsuccess,??u t?,tài chính,??u t? tài chính,qu?n lý tài chính,qu?n lý tài chính cá nhân,ti?n ?o,??u t? ti?n t?,??u t? ti?n ?o,chuyên gia tài chính,chuyên gia ti?n t?,chuyên gia ??u t?,kat media,bitcoin,blockchain,crypto,kardiachain,huy nguyen,token,NFT,tien ma hoa,kardia,?ng d?ng blockchain,huy nguy?n kardiachain,blockchain là gì,công ngh? blockchain,blockchain hoá , https://www.youtubepp.com/watch?v=2msxYGOKlI0 , , , https://www.youtube.com/watch?v=2msxYGOKlI0, #dng #Blockchain #làm #nên #khác #bit #cho #doanh #nghip #Huy #Nguyn #KardiaChain

Leave a Reply

Your email address will not be published.

💬 WhatsApp Us