Blockchain cho gã kh? | Nh?n kinh t? | Tr??ng S?n | SPIDERUM

BLOCKCHAIN , Blockchain cho gã kh? | Nh?n kinh t? | Tr??ng S?n | SPIDERUM , , f_oSmBaGAEQ , https://www.youtube.com/watch?v=f_oSmBaGAEQ

BITMAIN AntMiner;WhatsMiner;Goldshell;Avalon Miner;INNOSILICON;iPollo etc.

Cryptocurrency Miner Distribution Center-

BUY NOW CLICK HERE –

http://miner.ccwto.net

E-mail: ccwto.net@gmail.com 

WhatsApp: +86 18652531708

https://i.ytimg.com/vi/f_oSmBaGAEQ/hqdefault.jpg , 26047 , 5.00 , Blockchain không ph?i là Bitcoin. Bitcoin hay các ??ng ti?n crypto ch? là m?t ?ng d?ng r?t nh? c?a blockchain cùng v?i các công ngh? khác.
Quay tr? l?i ph?n ??nh ngh?a, hi?u ??n gi?n, Blockchain là m?t lo?i c? s? d? li?u, cách l?u tr? các h? s? giá tr? và giao d?ch. Ch? v?y thôi 🙂 ?ây ?úng là b?n ch?t c?a th? công ngh? l?n lao này. Song, vài dòng ??nh ngh?a ?y không h? di?n t? ???c ??c tính th?t s? c?a blockchain, n?m trong cách l?u tr? các h? s? giá tr? và giao d?ch.
______________
Cùng tìm hi?u sách “B??c Ra Th? Gi?i: C?m nang du h?c và s?n h?c b?ng” t?i:
https://b.link/SP-YT-BRTG
Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các b?n ?i:
https://b.link/SP-YT-Spiderum
______________
N?i dung:
00:00 – Start
01:12 – Blockchain là gì?
03:25 – Blockchain: L?i gi?i c?a bài toán ni?m tin
04:14 – Cách Blockchain ho?t ??ng
04:43 – C?u trúc c?a Blockchain
05:00 – Tính b?t bi?n c?a Blockchain
06:24 – M?ng l??i ??ng thu?n là gì?
08:10 – Proof-of-Work là gì?
08:54 – Proof-of-Stake là gì?
09:48 – T?ng k?t
______________
Bài vi?t: Blockchain cho gã kh?
???c vi?t b?i: Tr??ng S?n
Link bài vi?t: https://b.link/youtube-Blockchain-cho-ga-kho
______________
Gi?ng ??c: Pinkdot
Editor: Pinkdot
______________
B?n quy?n video:

B?n quy?n nh?c:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #nhenkinhte #crypto , 1661086819 , 2022-08-21 13:00:19 , 00:11:06 , UCRsd_L7wBGdHLhfacuy3QVw , Spiderum , 935 , , spiderum,spiderum videos,l?ch s? spiderum,ng??i trong muôn ngh?,t? duy tích c?c,??t phá t? duy,spiderum khám phá,block chain,blockchain,blockchain là gì,Blockchain cho gã kh?,spiderum blockchain,Cách Blockchain ho?t ??ng,C?u trúc c?a Blockchain,M?ng l??i ??ng thu?n là gì,Proof-of-Work,Proof-of-Stake,nh?n kinh t?,blockchain ma qu? th? nào,cách ho?t ??ng c?a blockchain,blockchain technology,??ng ti?n crypto,crypto,what is blockchain,blockchain tutorial , https://www.youtubepp.com/watch?v=f_oSmBaGAEQ , , , https://www.youtube.com/watch?v=f_oSmBaGAEQ, #Blockchain #cho #gã #Nhn #kinh #Trng #SPIDERUM

http://btcnews.ccwto.net

Ccwto.net -The trustworthy Virtual Currency/Digital Currency Miner/Mining supplier
All Kinds Of Miner Machine On Sale,Latest Supply & Latest Price

Enquiry Now CLICK HERE-

E-mail: ccwto.net@gmail.com 

WhatsApp: +86 18652531708 

Leave a Reply

Your email address will not be published.