Co?ng nghe?? BlockChain la? gi? | Công ngh? blockchain và ?ng d?ng | Tri th?c nhân lo?i

BLOCKCHAIN , Co?ng nghe?? BlockChain la? gi? | Công ngh? blockchain và ?ng d?ng | Tri th?c nhân lo?i , , uohb5sYyppk , https://www.youtube.com/watch?v=uohb5sYyppk

BITMAIN AntMiner;WhatsMiner;Goldshell;Avalon Miner;INNOSILICON;iPollo etc.

Cryptocurrency Miner Distribution Center-

BUY NOW CLICK HERE –

http://miner.ccwto.net

E-mail: ccwto.net@gmail.com 

WhatsApp: +86 18652531708

https://i.ytimg.com/vi/uohb5sYyppk/hqdefault.jpg , 296641 , 5.00 , #trithucnhanloai #hoatdongnhuthenao #congngheblockchain
Cu?n sách “M?t Trái C?a Công Ngh?” giúp b?n có thêm tài li?u tham kh?o v? nh?ng tác ??ng ph?, tiêu c?c c?a công ngh? ??n ??i s?ng con ng??i c?ng nh? môi tr??ng sinh thái t? nhiên. D??i ?ây là link sách:
https://newshop.vn/mat-trai-cua-cong-nghe.html?catid=184&utm_source=accesstrade&aff_sid=hEn2EG0PRUbKocP91XGQvfZ10ifOiAhY7rtqBUgES2zkEYeq

************************************
T?ng cho Tri Th?c Nhân Lo?i ly cà phê ?? ?ng h? kênh làm nhi?u phim khác t?t h?n:
unghotoi: https://unghotoi.com/trithucnhanloai
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme2/TriThucNhanLoai

************************************
Nhi?u ng??i v?n ?ang ngh? blockchain nh? là 1 công ngh? ?? t?o ra các lo?i ti?n k? thu?t s?, ch?ng h?n nh? ??ng ti?n Bitcoin. Nh?ng th?c s? m?c ?ích ban ??u c?a blockchain không ph?i là nh? v?y. Và kh? n?ng c?a blockchain còn l?n h?n r?t nhi?u.

Blockchain (chu?i kh?i), tên ban ??u block chain là m?t c? s? d? li?u phân c?p l?u tr? thông tin trong các kh?i thông tin ???c liên k?t v?i nhau b?ng mã hóa và m? r?ng theo th?i gian. M?i kh?i thông tin ??u ch?a thông tin v? th?i gian kh?i t?o và ???c liên k?t t?i kh?i tr??c ?ó, kèm m?t mã th?i gian và d? li?u giao d?ch. Blockchain ???c thi?t k? ?? ch?ng l?i vi?c thay ??i c?a d? li?u: M?t khi d? li?u ?ã ???c m?ng l??i ch?p nh?n thì s? không có cách nào thay ??i ???c nó.

Blockchain ???c ??m b?o nh? cách thi?t k? s? d?ng h? th?ng tính toán phân c?p v?i kh? n?ng ch?u l?i byzantine cao. Vì v?y s? ??ng thu?n phân c?p có th? ??t ???c nh? Blockchain. Vì v?y Blockchain phù h?p ?? ghi l?i nh?ng s? ki?n, h? s? y t?, x? lý giao d?ch, công ch?ng, danh tính và ch?ng minh ngu?n g?c. Vi?c này có ti?m n?ng giúp xóa b? các h?u qu? l?n khi d? li?u b? thay ??i trong b?i c?nh th??ng m?i toàn c?u.

Blockchain ??u tiên ???c phát minh và thi?t k? b?i Satoshi Nakamoto vào n?m 2008 và ???c hi?n th?c hóa vào n?m sau ?ó nh? là m?t ph?n c?t lõi c?a Bitcoin, khi công ngh? blockchain ?óng vai trò nh? là m?t cu?n s? cái cho t?t c? các giao d?ch. Qua vi?c s? d?ng m?ng l??i ngang hàng và m?t h? th?ng d? li?u phân c?p, Bitcoin blockchain ???c qu?n lý t? ??ng. Vi?c phát minh ra blockchain cho Bitcoin ?ã làm cho nó tr? thành lo?i ti?n t? k? thu?t s? ??u tiên gi?i quy?t ???c v?n ?? double spending (chi tiêu gian l?n khi 1 l??ng ti?n ???c dùng 2 l?n). Công ngh? này c?a Bitcoin ?ã tr? thành ngu?n c?m h?ng cho m?t lo?t các ?ng d?ng khác.

Công ngh? blockchain t??ng ??ng v?i c? s? d? li?u, ch? khác ? vi?c t??ng tác v?i c? s? d? li?u. ?? hi?u blockchain, c?n n?m ???c n?m ??nh ngh?a sau: chu?i kh?i (blockchain), c? ch? ??ng thu?n phân tán ??ng ??ng (Distributed), tính toán tin c?y (trusted computing), h?p ??ng thông minh (smart contracts) và b?ng ch?ng công vi?c (proof of work). Mô hình tính toán này là n?n t?ng c?a vi?c t?o ra các ?ng d?ng phân tán.

C? ch? ??ng thu?n phân tán ??ng ??ng (hay còn g?i là c? ch? ??ng thu?n phân quy?n) (Distributed)
C? ch? này ng??c l?i v?i mô hình c? ?i?n v? c? ch? ??ng thu?n t?p trung – ngh?a là khi m?t c? s? d? li?u t?p trung ???c dùng ?? qu?n lý vi?c xác th?c giao d?ch. M?t s? ?? phân tán ??ng ??ng chuy?n giao quy?n l?c và s? tin t??ng cho m?t m?ng l??i phân tán ??ng ??ng và cho phép các nút c?a m?ng l??i ?ó liên t?c l?u tr? các giao d?ch trên m?t kh?i (block) công c?ng, t?o nên m?t chu?i (chain) ??c nh?t: chu?i kh?i (blockchain). M?i kh?i k? ti?p ch?a m?t “hash” (m?t d?u tay ??c nh?t) c?a mã tr??c nó; vì th?, mã hóa (thông qua hàm hash) ???c s? d?ng ?? b?o ??m tính xác th?c c?a ngu?n giao d?ch và lo?i b? s? c?n thi?t ph?i có m?t trung gian t?p trung. S? k?t h?p c?a mã hóa và công ngh? blockchain l?i ??m b?o r?ng s? không bao gi? m?t giao d?ch ???c l?u tr? l?i hai l?n.

V?y th?c s? công ngh? Blockchain là gì?

Công ngh? Blockchain ho?t ??ng nh? th? nào?

Công ngh? Blockchain có th? gi?i quy?t ???c vi?c gì?

Công ngh? Blockchain có ?u ?i?m gì?

Công ngh? Blockchain có ?áng tin c?y hay không?

T?i sao l?i nói công ngh? Blockchain có th? lo?i b? các d?ch v? trung gian?

Công ngh? Blockchain và các ?ng d?ng c?a nó nh? th? nào?

Công ngh? Blockchain làm gi?m chi phí nh? th? nào?

Công ngh? Blockchain b?o m?t nh? th? nào?

Hãy c?ng Tri Th?c Nhân Lo?i tìm hi?u v? công ngh? Blockchain trong video này.

B?n quy?n thu?c kênh: Tri Th?c Nhân Lo?i
Facebook:
https://www.facebook.com/TriThucVietNam/

Twitter:

Blogger
https://tri-thuc-nhan-loai.blogspot.com

Tumblr
https://trithucnhanloai.tumblr.com/

Thi?t k? hình ?nh: C? Picture
https://www.facebook.com/copicture

Xem thêm các video khác t?i ?ây:
https://www.youtube.com/channel/UCWE41Zsrn21L-J5yFwQROjg
Vui lòng nh?n nút ??ng Ký phía trên ?? có th? nh?n ???c thông báo v? các video m?i nh?t. , 1570089834 , 2019-10-03 08:03:54 , 00:07:14 , UCWE41Zsrn21L-J5yFwQROjg , Tri Th?c Nhân Lo?i , 5793 , , tri th?c nhân lo?i,công ngh? blockchain là gì,công ngh? blockchain 4.0 là gì,công ngh? blockchain t?i vi?t nam,công ngh? blockchain trong nông nghi?p,?ng d?ng công ngh? blockchain,tìm hi?u công ngh? blockchain,công ngh? blockchain và bitcoin,công ngh? blockchain làm gi?m chi phí,công ngh? chu?i kh?i blockchain,blockchain,bitcoin,ti?n ?o,h??ng d?n,cách làm,tin t?c,th?i s?,sách nói,sách hay,tri thuc vn,ki?n th?c thú v?,ti?n ?i?n t?,trithucvn , https://www.youtubepp.com/watch?v=uohb5sYyppk , , , https://www.youtube.com/watch?v=uohb5sYyppk, #Cong #nghe #BlockChain #Công #ngh #blockchain #và #dng #Tri #thc #nhân #loi

http://btcnews.ccwto.net

Ccwto.net -The trustworthy Virtual Currency/Digital Currency Miner/Mining supplier
All Kinds Of Miner Machine On Sale,Latest Supply & Latest Price

Enquiry Now CLICK HERE-

E-mail: ccwto.net@gmail.com 

WhatsApp: +86 18652531708 

Leave a Reply

Your email address will not be published.