[Sách nói] Cu?c Cách M?ng Blockchain – Ch??ng 1 | Don Tapscott & Alex Tapscott

BLOCKCHAIN , [Sách nói] Cu?c Cách M?ng Blockchain – Ch??ng 1 | Don Tapscott & Alex Tapscott , , LwaWejsPLGQ , https://www.youtube.com/watch?v=LwaWejsPLGQ

BITMAIN AntMiner;WhatsMiner;Goldshell;Avalon Miner;INNOSILICON;iPollo etc.

Cryptocurrency Miner Distribution Center-

BUY NOW CLICK HERE –

http://miner.ccwto.net

E-mail: ccwto.net@gmail.com 

WhatsApp: +86 18652531708

https://i.ytimg.com/vi/LwaWejsPLGQ/hqdefault.jpg , 16528 , 5.00 , Nghe tr?n sách nói Cu?c Cách M?ng Blockchain trên ?ng d?ng Fonos: https://fonos.app.link/youtube
B?n có th? nh?n ???c 3 cu?n sách khi chia s? sách thành công v?i nh?ng ng??i b?n m?i ch? v?i 2 b??c ??n gi?n. Ch?n m?c “Quà t?ng” trong ?ng d?ng Fonos ?? tham gia nhé: https://fonos.app.link/qua-tang

V? Fonos:
Fonos là ?ng d?ng sách nói có b?n quy?n. Trên ?ng d?ng Fonos, b?n có th? nghe ??nh d?ng sách nói nh?ng cu?n sách n?i ti?ng nh?t c?a các tác gi? trong n??c và qu?c t?. Ngoài ra, b?n ???c s? d?ng mi?n phí nh?ng n?i dung ??c quy?n khi ??ng ký tr? thành H?i viên c?a Fonos: Truy?n ng?, Nh?c th? giãn, Thi?n ??nh, Tóm t?t sách, Audio Series

Công ngh? có th? tác ??ng l?n ??n t??ng lai c?a n?n kinh t? th? gi?i ?ã xu?t hi?n, ?ó không ph?i là ô tô t? lái, là n?ng l??ng m?t tr?i hay trí thông minh nhân t?o. ?ó chính là Blockchain.

Th? h? th? nh?t c?a cu?c cách m?ng s? hóa ?ã ??a chúng ta ??n v?i k? nguyên Internet c?a thông tin.

Th? h? th? hai – ???c ti?p s?c b?i công ngh? blockchain – ?ang ??a chúng ta ??n v?i Internet c?a giá tr?: m?t n?n t?ng phi t?p trung m?i m?, th? có th? giúp chúng ta tái ??nh hình ngành kinh doanh và thay ??i cách th?c ho?t ??ng c?a con ng??i theo h??ng t?t h?n.

Cu?c Cách M?ng Blockchain là n?m trong Top sách Kinh doanh bán ch?y c?a Alpha Books, cu?n sách lý gi?i ti?m n?ng ki?n t?o t??ng lai nhân lo?i c?a công ngh? blockchain. Cu?n sách là công trình ???c nghiên c?u k? l??ng v?i l?i trình bày g?n g?i d? hi?u, phù h?p v?i c? nh?ng ng??i chuyên và không chuyên v? công ngh?.

Sách nói Cu?c Cách M?ng Blockchain trên ?ng d?ng Fonos ???c di?n ??c b?i nh?ng di?n viên l?ng ti?ng chuyên nghi?p và ???c thu âm t?i phòng thu ?? ??m b?o ch?t l??ng cao nh?t.

Tìm hi?u v? Fonos: https://fonos.vn/
Theo dõi Facebook Fonos: https://www.facebook.com/fonosvietnam/
Theo dõi Instagram Fonos: https://www.instagram.com/fonosvietnam/
??c nh?ng bài vi?t thú v? v? sách, các tác gi? sách, nh?ng thông tin h?u ích ?? phát tri?n b?n thân: http://blog.fonos.vn/

N?u b?n yêu thích sách nói Cu?c Cách M?ng Blockchain, hãy like, share và ?? l?i bình lu?n cho Fonos bi?t nhé! ??ng quên ??ng ký kênh ?? nghe mi?n phí ch??ng ??u m?i sách nói trên Fonos và t?i ?ng d?ng trên Google Play/App Store ?? nghe các ch??ng ti?p theo.

#fonos #sáchnói #Cu?cCáchM?ngBlockchain #DonTapscott #AlexTapscott , 1622552418 , 2021-06-01 13:00:18 , 01:05:43 , UCgKVnpqft_rMv2WmNTQyVdg , Fonos – Kho sách nói b?n quy?n , 337 , , fonos,sách nói,sách nói hay,??c truy?n,radio,Cu?c Cách M?ng Blockchain,Don Tapscott & Alex Tapscott,Don Tapscott,Alex Tapscott,Công ngh?,t??ng lai,n?n kinh t? th? gi?i,trí thông minh nhân t?o,n?ng l??ng m?t tr?i,ô tô t? lái,n?n kinh t?,th? gi?i,cu?c cách m?ng,s? hóa,k? nguyên Internet,Th? h? th? nh?t,Th? h? th? hai,Internet,phi t?p trung,n?n t?ng,ngành kinh doanh,cách th?c ho?t ??ng,Top sách Kinh doanh,ti?m n?ng,tài chính,??u t? , https://www.youtubepp.com/watch?v=LwaWejsPLGQ , , , https://www.youtube.com/watch?v=LwaWejsPLGQ, #Sách #nói #Cuc #Cách #Mng #Blockchain #Chng #Don #Tapscott #amp #Alex #Tapscott

Leave a Reply

Your email address will not be published.

💬 WhatsApp Us